Our Dogs

Our Boys

CH KOSMAS KONFIDENT STEP (IMP UKR) KOZZY
STAR GRIFF REGIS BLACK PANTHER (IMP UKR) REGGIE

Our Girls

CH KANGO KOSMIC COMET PIXY
KANGO VALHALLA VIXEN VIXEN
CITYJACK KOZZ I CAN HEIDE
KANGO KEWPIE PRINCESS
KANGO QUEEN MATILDA OF OZZ TILLY
KANGO KEWPIE DOLL (RETIRED) KANGO
KANGO HELLO DOLLY (RETIRED) DOLL
LYNTIKI LOMBRE CACHEE KANGO
Kango Florence the Machine (retired) FLOSS
KANGO MONIQUE (retired) MONNY