Our Dogs

Our Boys

CH KOSMAS KONFIDENT STEP (IMP UKR) KOZZY
STAR GRIFF REGIS BLACK PANTHER (IMP UKR) REGGIE

Our Girls

KANGO VALHALLA VIXEN VIXEN
KANGO QUEEN MATILDA OF OZZ TILLY
KANGO BLACK TULIP TULIP
OZZGRIFF A PINT OF SPECIAL KOKO