Our Dogs

Our Boys

CH KOSMAS KONFIDENT STEP (IMP UKR) KOZZY
STAR GRIFF REGIS BLACK PANTHER (IMP UKR) REGGIE

Our Girls

CH KANGO KOSMIC COMET PIXY
KANGO VALHALLA VIXEN VIXEN
CITYJACK KOZZ I CAN HEIDE
KANGO KEWPIE PRINCESS
KANGO QUEEN MATILDA OF OZZ TILLY
KANGO STONE FREE PEBBLES
LYNTIKI LOMBRE CACHEE ELSIE
KANGO KEWPIE DOLL (RETIRED) KANGO
KANGO MONIQUE (retired) MONNY
KANGO HELLO DOLLY (RETIRED) DOLLY
Kango Florence the Machine (retired) FLOSS