Our Dogs

Our Boys

CH KOSMAS KONFIDENT STEP (IMP UKR) KOZZY
STAR GRIFF REGIS BLACK PANTHER (IMP UKR) REGGIE
KANGO SISU MAVERICK PRINCE SISU
KANGO ANZAC BUGLE BOY BUGSY

Our Girls

KANGO VALHALLA VIXEN VIXEN
KANGO QUEEN MATILDA OF OZZ TILLY
KANGO BLACK TULIP TULIP
OZZGRIFF A PINT OF SPECIAL KOKO
KANGO FOXY ROXY ROXY